คู่มือด้านการปฏิบัติงานและการบริหาจัดการงานสูบน้ำเพื่อการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ (PDF)