การผลิตแผนที่ภาพจากดาวเทียม โดยนายสว่าง จอมวุฒิและคณะ