งานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ โดย นางสาวรุ่งฤดี หนูรักษ์