รายละเอียดหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร KM Refreshing Course รุ่นที่ 1