สำนักชลประทาน

ดีเด่นอันดับ 1  ได้แก่   สำนักชลประทานที่ 8  และ  สำนักชลประทานที่่ 15
ดีเ้ด่นอันดับ 2   ได้แก่  สำนักชลประทานที่ 14
ดีเด่นอันดับ 3    ได้แก่   สำนักชลประทานที่ 11
ชมเชย  ได้แก่   สำนักชลประทานที่ 10  และ  สำนักชลประทานที่ 13


รางวัลผู้บริหารจัดการความรู้ดีเด่น

หน่วยงานส่วนกลาง  ได้แก่    นายศุภชัย  รุ่งศรี     ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักชลประทาน     ได้แก่    หม่อมหลวงอนุมาศ  ทองแถม   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8
                                    และนายประสิทธิ์    ชรินานนท์   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15
รางวัล CKO เกียรติยศ ได้แก่ นายประสิทธิ์  ชรินานนท์   ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 15


บุคคลหรือทีมงานที่มีผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น.....