IMG 2397

 
        
      เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมสรุปบทเรียนตามภารกิจหลักและแผนการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปี 2556 ณ ห้อง 500 อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน 
      ช่วงเช้า นายชัยรัตน์ เกื้ออรุณ  CKO ได้บรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาทักษะการสรุปบทเรียน  เช่น  AAR คืออะไร  ประโยชน์ของ AAR  หลักปฏิบัติในการร่วมกิจกรรม AAR  โดยได้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ทำได้ดี  และโอกาสในการปรับปุรง/ข้อเสนอแนะในการทำงานตามภารกิจของศูนย์ฯ   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนฯ ทุกส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 90 ท่าน 
       ช่วงบ่าย ทีมงานการจัดการความรู้ ได้นำข้อมูลที่ได้จากการสรุปบทเรียนในช่วงเช้า มาจัดกลุ่มตามงานและภารกิจหลักครอบคลุม 3 ส่วน ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนสื่อสาร เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
เอกสารประกอบการบรรรยาย

   
 

best2013-14-9

best2013-14-9

best2013-14-9

best2013-14-9

best2013-14-9

 best2013-14-9  best2013-14-9
 best2013-14-9  best2013-14-9
 best2013-14-9  best2013-14-9
 best2013-14-9  best2013-14-9
 best2013-14-9  best2013-14-9
 best2013-14-9  best2013-14-9