1. แผนยุทธศาสต์การจัดการความรู้ กรมชลประทาน พ.ศ. 2560-2564
2. แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ กรมชลประทานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560