KM Site Visit 2015

ณ สำนักชลประทานที่ 1

KM Site visit 2015-4-7

 

      วันนี้ (จันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์สถานการณ์ ทางยุทธวิธี สำนักชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธนา สุวัฑฒน ประธาน KM Team กรมชลประทาน พร้อมด้วยประธานคณะทำงาน KM และผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและผู้เกี่ยวข้องเข้าเยี่ยมชมการจัดการความรู้สำนักชลประทานที่ 1

KM Site visit 2015-4-2

 

                 ในการนี้นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี เลขานุการคณะทำงานจัดการความรู้ประจำสำนักชลประทานที่ 1 ได้บรรยายแนวทางและผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน KM

              เครือข่ายร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางในการจัดกิจกรรม ร่วมกันกับKM Team กรม ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทานตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างฐานแห่งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 

KM Site visit 2015-4-3   KM Site visit 2015-4-4

 

KM Site visit 2015-4-5   KM Site visit 2015-4-6