KM Refreshing Course รุ่น 2

                 กรมชลประทาน โดยทีมงานจัดการความรู้ร่วมกับกลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร KM Refreshing Courseรุ่น 2-3 โดย รุ่นที่ 2จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-27กุมภาพันธ์ 2558 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่11-13 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน ถนนสามเสน

KM Refreshing Course-2-1

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในภาพรวมและการจัดการความรู้กรมชลประทานตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง/วิธีการในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน 

KM Refreshing Course-2-3             KM Refreshing Course-2-5

KM Refreshing Course-2-6