01  
                      เช้าวันนี้(21สิงหาคม2556) นายศุภชัย รุ่งศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาในฐานะประธานKM Team กรมชลประทานได้ร่วมร่วมกิจกรรมเล่าเรื่อง( story telling) บนเวทีการสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2556. เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้ของกรมชลประทานโดยได้บอกเล่าแลกเปลี่ยนถึงการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ตลอดช่วงเวลาของการรับหน้าที่ประธานKM Team ทั้งนี้เพื่อ  สร้างแรงจูงใจแก่น้องทีมงานจัดการความรู้และทีมงานเครือข่ายจัดการความรู้ได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมKM ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีความสุขไม่ท้อแท้แม้จะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคใดๆโดยขอให้มองเป้าหมายไปที่การทำงานเพื่อส่วนรวมและเพื่อองค์กรของเราให้ก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป ณ โรงแรม การ์เดน ซีวิว รีสอร์ท. พัทยา จ. ชลบุรี
   
 
02

03

04

05

06

08