1150407 522547971151581 240210889 n

 
        
      นายศุภชัย รุ่งศรี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาในฐานะประธานคณะทำงานKM Team กรมชลประทาน
นำคณะทำงานKM team และเครือข่ายจัดการความรู้ก
รมชลประทาน จากสำนักกองทั้งในส่วนกลาง
ละภูมิภาคกว่า70คน ร่วมสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยร่วมกันนำเสนอผลการจัดการความรู้
ตามแผนพัฒนาองค์กร ประจำปี 2556 ปัญหาอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการจัดการความรู้ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ทั้งนี้ เพื่อนำผลจากการสรุปบทเรียน
จัดทำแผนพัฒนาองค์กรในปีต่อไป เพื่อให้การจัดการความรู้ของกรมชลประทาน
ซึ่งมีความก้าว
หน้าอยู่ในระดับที่น่าพอใจมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมีการรับรู้อย่างกว้างขวางเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ต่อไป
ณ การ์เดน ซีวิว รีสอร์ท พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2556
   
 

1150407 522547974484914 1313352486 n

1150407 522547977818247 2061583003 n

1150407 522547984484913 372184026 n

1150407 522547981151580 1797149958 n

559142 522559064483805 200593555 n