kmcenter2013-5  
  
             ทีมงานจัดการความรู้โดยคณะทำงานพัฒนาศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทานจัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคลังความรู้ของสำนัก กอง รองรับการปรับปรุงหน้าเว็บและระบบบริหารจัดการเว็บศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน โดยเชิญผู้แทนหน่วยงานซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจัดหน้าเว็บคลังความรู้ของแต่ละสำนัก กอง(Web Master ) และผู้แทนทีมงานเครือข่ายการจัดการความรู้ของสำนัก กอง มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเว็บศูนย์ความรู้กลาง กรมชลประทาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556   
 
kmcenter2013-1

kmcenter2013-2

kmcenter2013-4

kmcenter2013-6

kmcenter2013-7

kmcenter2013-10