best2013  
                       เมื่อ วันที่ 22 พ.ค. 2556 นายประสิทธิ์ ชรินานนท์ ผส.ชป.15 นายสิริวิชญ์ กลิ่นภักดี ผชช.ชป.15 นายปริญญา สัคคะนายก           ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มปากพนังฯ และทีมงานจัดการความรู้สชป.15 นำคณะทำงานด้านจัดการความรู้และเครือข่ายเยี่ยมชมการจัดการความรู้ของสำนัก ชลประทานที่ 15

 

   
 
best2013-15-1

best2013-15-2

best2013-15-3

best2013-15-4

best2013-15-5

best2013-15-6